BirdTeam

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIRD TEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000616791 (dalej: Administrator). Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://birdteam.pl lub pisząc na adres e-mail: irmina.bialecka@birdteam.pl lub radoslaw.dubiel@birdteam.pl, a także na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kancelaria@pikala.pl.

 

II. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) -c) oraz f) RODO. 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. realizacji umowy usług księgowych i spraw kadrowo-płacowych, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz umowy o powierzeniu danych oraz realizacji uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa, a także zlecenia wykonania deklaracji podatkowej lub innego celem wykonywania obowiązków wobec US, ZUS oraz innych instytucji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, bezpieczeństwa.
 2. niezbędnego przetwarzania danych osobowych do kontaktu z Panem/Panią zgodnie z przesłanym przez formularz kontaktowy zapytaniem;
 3. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych i prawnych wobec instytucji i organów państwowych;
 4. realizacji ewentualnych roszczeń w związku z prowadzoną działalnością.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, a w przypadku niezbędności tych danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane nie dłużej niż do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, chyba że obowiązek przechowywania Pani/Pana danych przez Administratora przez dłuższy okres wynika wprost z właściwych przepisów prawa. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Pani/Pana danych przed cofnięciem zgody przez Administratora. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub wykonaniem niektórych jej postanowień.

 

III. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora: 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora:

 1. podmiotom, organom (tj. m.in. organy ścigania, sądy) wobec których Administrator jest zobowiązany do ich udostępnienia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
 2. innym wskazanym przez Panią/Pana podmiotom, celem realizacji zleconych czynności oraz wskazanym przez Biuro, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na ich udostępnienie,

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, chyba, że za Pani/Pana dobrowolną zgodą wyrażoną na piśmie.

 

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii tych danych;
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie tych danych, które okażą się niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych;
 • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych;
 • prawo do przeniesienia Pani/Pana danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora tych danych oraz do przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Pani/Pana danych bezpośrednio innemu administratorowi);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) może Pan/Pani zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń bezpośrednio do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

 

V. Profilowanie

Pani/Pana dane nie są profilowane do żadnych celów.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemie księgowym licencjonowanym, poprzez ręczne wprowadzanie danych bądź częściową automatyzację (praca rozproszona lub przez system elektronicznej wymiany dokumentów) w postaci faktur przekazanych papierowo i elektronicznie. 

 

VI. Postanowienia końcowe. 

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszych postanowień polityki prywatności.