Wycena przedsiębiorstw

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW2019-04-18T09:48:03+00:00

Wycena przedsiębiorstw

Wykorzystując wiedzę, kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu usługę wyceny przedsiębiorstw. Celem wyceny jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Usługę tę wykonujemy na potrzeby m.in. nabycia lub sprzedaży firmy, podziału lub połączenia, przekształcenia formy prawnej oraz oszacowania szkody gospodarczej. Realizujemy wycenę wartości zarówno małych, jednoosobowych lub kilkuosobowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak również spółek posiadających osobowość prawną.

Wycena firmy jest przeprowadzana przy wykorzystaniu następujących metod:
• dochodowe – przy wycenie przedsiębiorstwa analizujemy potencjał rozwoju firmy i możliwości generowania dochodów w przyszłości (m.in. metodą DCF – discounted cash-flow jak i innymi metodami bazującymi na ocenie wolnych przepływów pieniężnych),
• porównawcze – przy wycenie przedsiębiorstwa szacujemy wartość spółki na podstawie wartości spółek porównywalnych (metodami mnożników giełdowych oraz transakcji porównywalnych),
• majątkowe – przy wycenie przedsiębiorstwa badamy wartość majątku spółki oraz jej zobowiązań (m.in. metodą skorygowanych aktywów netto lub metodą likwidacyjną).
Wybór konkretnych metod wyceny firm, jak też sam proces określania jaka jest wartość firmy, jest zindywidualizowany dla każdego projektu wyceny przedsiębiorstwa. Istotna przy tym jest zarówno branża i specyfika działalności danej spółki, jak również cel wyceny.

Wyniki wyceny przedstawiamy w formie raportu prezentującego również zastosowaną metodologię prac oraz przyjęte założenia. Nasze raporty z wycen przedsiębiorstw są pisane w sposób logiczny, przejrzysty, a przede wszystkim zrozumiały.